Sākums Pieredze Prasība par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu
Prasība par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu

Prasība par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu

Esam spējuši sekmīgi palīdzēt gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Svarīgi, lai juridiskās palīdzības sniegšana notiek laikus.

Klienta stāsts

Birojā pēc juridiskās palīdzības vērsās pašvaldība, pret kuru tiesā bija celta prasība par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar tiesas spriedumu, kompensācijas par darba piespiedu kavējuma laiku, neizmaksātās darba algas, kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalsta piedziņu.

Konkrētajā tiesvedībā cita starpā tika vērtēts jautājums, vai darba devējam ir pienākums izmaksāt bijušajam darbiniekam kompensāciju par darba piespiedu kavējumu, ja darbs pie attiecīgā darba devēja bija prasītāja blakusdarbs.

Risinājums

Tiesa, taisot spriedumu, faktiski pievienojās biroja vadošā partnera norādītajai argumentācijai saistībā ar to, ka Darba likuma 126. panta (atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai mazāk apmaksāta darba veikšanu) noteikumi nav piemērojami, ja darbinieks līdz strīda izšķiršanai ir strādājis citā darbā ar tādu pašu vai lielāku samaksu. Tiesai pieņemot galīgo nolēmumu attiecīgajā lietā, prasītāja prasība pret biroja klientu tika pilnīgi noraidīta.