Sākums Pieredze Prasība par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu
Prasība par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu

Prasība par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu

Ar tiesas spriedumu nodibināts braucamā ceļa servitūts līdz prasītājam piederošajam nekustamajam īpašumam pa blakus esošo nekustamo īpašumu zemēm, nosakot ceļa servitūta apmēru atbilstoši ceļa servitūta teritorijas projekta plānam, kas iesniegts, ceļot prasību.

Klienta stāsts

Klientam piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nebija patstāvīga piebraucamā ceļa, bet pastāvošais piebraucamais ceļš šķērso vairākus citus apkārtējos nekustamos īpašumus.

Risinājums

Sarunās panākts, ka ar daļu nekustamo īpašumu īpašnieku ir noslēgta vienošanās par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu, savukārt pret pārējiem, kas nepiekrita servitūta nodibināšanai Civillikuma 1231. panta 3. punkta kārtībā, celta prasība par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu.

Lietā iegūts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.

Ar tiesas spriedumu nodibināts braucamā ceļa servitūts līdz prasītājam piederošajam nekustamajam īpašumam pa blakus esošo nekustamo īpašumu zemēm, nosakot ceļa servitūta apmēru atbilstoši ceļa servitūta teritorijas projekta plānam, kas iesniegts, ceļot prasību.