Sākums Pieredze Mantojuma tiesību atzīšana un īpašuma tiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu
Mantojuma tiesību atzīšana un īpašuma tiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu

Mantojuma tiesību atzīšana un īpašuma tiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu

Birojā vērsās klients, pret kuru tiesā celta prasība par mantojuma tiesību atzīšanu un īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu. Lieta tika skatīta trīs tiesu instancēs, un ar biroja sniegto juridisko palīdzību klients saglabāja īpašuma tiesības uz visu tēva atstāto mantojumu.

Klienta stāsts

Birojā vērsās klients, pret kuru tiesā celta prasība par mantojuma tiesību atzīšanu un īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu.

Prasības priekšmets bija tēva atstātais mantojums, un prasītāji – klienta brālis un māsa.

Prasības faktiskais mērķis, lai ar tiesas spriedumu tiktu atzīts, ka prasītāji ir atstātā mantojuma mantinieki, kas tēva mantojumu pieņēmuši nevis likumā noteiktajā kārtībā, piesakoties pie zvērināta notāra, bet gan ar darbībām: paņemot atsevišķus mantojuma atstājēja drēbju gabalus un tādā veidā izsakot gribu pieņemt atstāto mantojumu.

Biroja klients (atbildētājs) tēva atstāto mantojumu bija pieņēmis Civillikumā noteiktajā kārtībā un termiņos, laikus vēršoties pie zvērināta notāra, un attiecīgi bija vienīgais mantojuma tiesībās apstiprinātais mantinieks.

Risinājums

Ņemot vērā minēto, biroja pārstāvis, nodrošinot klienta pārstāvību attiecīgajā civillietā, vērsa tiesas uzmanību uz Civillikumā nostiprināto mantojuma pieņemšanas kārtību un to, ka konkrētajā civillietā konstatētā prasītāju rīcība nav traktējama kā mantojuma pieņemšana, kā arī nebauda tiesisku aizsardzību.

Ar tiesas spriedumu prasība tika noraidīta un tika pieņemts biroja klientam labvēlīgs spriedums. Tiesa ir faktiski pievienojusies biroja argumentācijai, atzīstot, ka dažādu ikdienišķu darbību veikšana pēc mantojuma atstājēja nāves (piemēram atsevišķu drēbju vai personisku lietu sadale) pati par sevi nenozīmē mantojuma pieņemšanu, jo saskaņā ar Civillikuma 691. panta noteikumiem gribas izteikuma pieņemt mantojumu konstatēšanai ir izvirzīti pietiekami augsti kritēriji. Šādam gribas izteikumam ir jābūt pārliecinošam, kas tiešām skaidri apliecinātu, ka prasītāji Civillikuma 693. pantā noteiktajā termiņā ir izteikuši gribu pieņemt mantojumu tādā veidā, kā paredzēts Civillikuma 691. pantā.

Lieta tika skatīta trīs tiesu instancēs, un ar biroja sniegto juridisko palīdzību klients saglabāja īpašuma tiesības uz visu tēva atstāto mantojumu.