Latvijas Republikas Advokatūras likumā vairākkārt konstatēti problēmjautājumi, kas sevī cita starpā ietver neskaidrības saistībā ar zvērinātu advokātu biroja tiesiskā statusa definēšanu, zvērinātu advokātu kvalifikāciju, kā arī advokātu profesionālās darbības apdrošināšanu. Lai risinātu šos un citus problēmjautājumus, Saeima 2021. gada 18. februārī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Latvijas Republikas Advokatūras likumā.

Advokātu biroja tiesiskais statuss

Līdz šim advokātu biroja tiesiskais statuss bija regulēts ļoti vispārīgi un pastāvēja atšķirīga likuma interpretācija jautājumā par advokātu biroju pielīdzināšanu juridiskai personai, kā arī atzīšanu par tiesību subjektu.

Ar jauno grozījumu ieviešanu noteikts, ka advokātu biroju varēs veidot kā:

  • personālsabiedrību vai
  • sabiedrību ar ierobežotu atbildību,

to reģistrējot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Advokātu birojus kā personālsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību varēs dibināt tikai profesionālās darbības veikšanai – juridiskās palīdzības sniegšanai.

Likuma grozījumi paredz, ka zvērinātu advokātu biroja dibinātājiem, lai reģistrētu advokātu biroju, komercreģistrā ir jāsaņem Latvijas Zvērinātu advokātu padomes piekrišana. Regulējums ne tikai noteiks advokātu biroju tiesisko statusu, bet arī paredzēs caurspīdīgu nodokļu režīmu un nodokļu administrēšanas procesu.

Profesionālās darbības apdrošināšana

Latvijas Republikas Advokatūras likuma 114. pants līdz šim noteica, ka zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu profesionālās darbības dēļ iespējamā zaudējuma risku var apdrošināt. Zvērinātam advokātam jāinformē klients par neapdrošināšanas faktu.

Pēc grozījumu pieņemšanas norādītais likuma pants grozīts (spēkā no 30.04.2021.), paredzot, ka advokātu profesionālās darbības rezultātā radītā iespējamā zaudējuma risks ir apdrošināms. Latvijas Zvērinātu advokātu padome slēdz apdrošināšanas līgumu par visu advokātu profesionālās darbības riska apdrošināšanu (grupas apdrošināšanas līgums).

Kā norādīts likumprojekta anotācijā, līdz šim praksē advokātu biroji lielākoties apdrošināja savu profesionālo darbību, savukārt individuāli praktizējošiem advokātiem šāda prakse nebija izplatīta. Tāpat jau šobrīd zvērinātiem notāriem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem profesionālās darbības apdrošināšana ir obligāta.

  • Gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs advokātu profesionālā darbība ir apdrošināta.

Likumā noteikts, ka gadījumā, ja advokāts, veicot profesionālo darbību, savas darbības vai bezdarbības dēļ ir nodarījis kādam zaudējumus, šos zaudējumus segs no Latvijas Zvērinātu advokātu padomes grupas apdrošināšanas līguma. Ja zaudējumu apmērs pārsniegs grupas apdrošināšanas līgumā paredzēto atbildības limitu vai grupas apdrošināšanas līgums neparedz šādu zaudējumu atlīdzību, šie zaudējumi vai atlikusī zaudējumu daļa tiks segta no advokāta apdrošināšanas atlīdzības uz individuālā apdrošināšanas līguma pamata.

Advokāta atstādināšana

Likuma 17. pants papildināts ar trešo daļu nosakot, ka, ja zvērināts advokāts ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas nav saistīts ar zvērināta advokāta profesionālo pienākumu veikšanu, to uz pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības krimināllietā laiku atstādina no valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas.

Likumprojekta anotācijā autori uzsvēruši – nav pieļaujams, ka personai tiek nodrošināts valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzējs, kura reputācija ir apšaubāma.

Tāpat likuma 17. pants papildināts ar ceturto daļu, kas noteic, ka no zvērinātu advokātu pienākumu pildīšanas uz maksātnespējas procesa laiku atstādina zvērinātu advokātu, pret kuru ir pasludināts un tiek veikts fiziskās personas maksātnespējas process.

Ņemot vērā minēto, no likuma 16. panta 1. punkts, kas līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai paredzēja advokātus, kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem, izslēgt no zvērinātu advokātu skaita.

Nav pieļaujams uzturlīdzekļu parādnieka statuss

Lai motivētu vecākus pildīt ar likumu noteikto pienākumu – nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem –, kā arī, ņemot vērā, ka advokāta pretendentam tiek vērtēta arī reputācija, grozījumi paredz, ka par advokātiem nevarēs uzņemt personas, kuras ieguvušas parādnieka statusu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu. Līdz šim šāds ierobežojums bija noteikts:

  • tiesnešu,
  • zvērinātu tiesu izpildītāju,
  • kā arī zvērinātu notāru kandidātiem.

Kvalifikācijas celšana

Vienīgais normatīvais akts, kas līdz šim regulēja advokātu kvalifikācijas celšanas jautājumu, bija Latvijas Zvērinātu advokātu padomes apstiprinātie noteikumi par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu un tālāk apmācību, kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī. 

Ar grozījumiem noteikts, ka zvērinātiem advokātiem, tajā skaitā tiem, kuru darbība apturēta vai kuri atstādināti, noteikta kvalifikācijas celšanas prasība. Kvalifikācijas celšanai katram zvērinātam advokātam viena kalendāra gada laikā jāvelta ne mazāk kā 16 akadēmiskās stundas.

Lai veiktu kvalifikācijas stundu uzskaiti, Latvijas Zvērinātu advokātu padome ieviesīs advokātu slēgto reģistru, kas automātiski uzskaitīs advokātu kvalifikācijas stundu skaitu un atlasīs tos advokātus, kuri gada ietvaros nebūs sakrājuši nepieciešamo kvalifikācijas stundu skaitu.