Publiskais iepirkums

Pēdējo divu gadu laikā biroja speciālisti ir snieguši juridisko palīdzību vairāk nekā 50 publiskā iepirkuma procedūru dokumentu sagatavošanā.

Biroja speciālistiem ir ilggadēja pieredze publiskā iepirkuma jomā, gan veicot dažādu veidu iepirkuma dokumentu izstrādi, gan pārstāvot klientu intereses strīdos ar pasūtītājiem, pretendentiem vai Iepirkumu uzraudzības biroju, gan piedaloties normatīvo aktu projektu saskaņošanas procesā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu in-house regulējuma nostiprināšanā Latvijas tautsaimniecībā, kā arī citos klientu intereses skarošos jautājumos.

Daži būtiskākie projekti, kuros iesaistījušies biroja pārstāvji

1.SIA „Getliņi EKO”organizētais konkurss

„Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”” (id. Nr. GEKO 2018/05/05), paredzamā līgumcena 39 000 000 EUR.

2. Jūrmalas pilsētas domes organizētais konkurss

„Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jūrmalas pilsētā” (id. Nr. JPD 2016/67), paredzamā līgumcena 7 500 000 EUR.

3. SIA “ZAAO” organizētais konkurss

„Dīzeļdegvielas piegāde” (id. Nr. ZAAO 2019/19/l), paredzamā līgumcena 720 000 EUR.

4. SIA “ZAAO” organizētais konkurss

„Atkritumu kompaktora piegāde un serviss” (id. Nr. ZAAO 2018/21/l), paredzamā līgumcena 281 000 EUR.

Iepirkumu piegādātāju un pretendentu intereses

Biroja darbība publisko iepirkumu jomā neaprobežojas ar juridiskās palīdzības sniegšanu personām, kas Publisko iepirkumu likuma izpratnē uzskatāmas par pasūtītājiem.

Biroja speciālisti aktīvi darbojas, arī pārstāvot kandidātu, piegādātāju un pretendentu intereses. Kā nesenāko piemēru var minēt konsultāciju sniegšanu klientam SIA „VTU VALMIERA” valsts SIA „Autotransporta direkcija” organizētajos atklātajos konkursos „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2020/5, paredzamā līgumcena 106 680 000 EUR) un „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā” (id. Nr. AD 2020/9, paredzamā līgumcena 40 570 927 EUR).

Birojā praktizējošie advokāti, izmantojot zināšanas, praktiskās iemaņas un pieredzi, sekmīgi konsultē klientus — pasūtītājus — publiskā iepirkuma procedūru dokumentācijas sagatavošanā, sniedzot juridisko atbalstu un konsultācijas nepieciešamo dokumentu izstrādes procesā, kā arī konkursu norisē kopumā.

In-house regulējuma nostiprināšana Latvijas tautsaimniecībā
Mūsu pieredzes stāsts

In-house regulējuma nostiprināšana Latvijas tautsaimniecībā

Lai uzvarētu iepirkumā, nav jābūt pirmajam — mēs palīdzēsim jums kļūt par labākajiem.