Mantojuma tiesības

Mantojuma tiesības ir viena no zvērinātu notāru pamata darbības jomām, tomēr, ja rodas būtiski strīdi mantinieku starpā, advokātu iesaiste ir teju neizbēgama. Laikus saņemta kvalificēta juridiskā palīdzība sniedz mantiniekiem iespēju gan aizstāvēt savas tiesības strīdos ar citiem mantiniekiem, gan izvērtēt mantojuma pieņemšanas tiesiskās sekas situācijās, kad mantojuma masā ietilpst arī ievērojami kreditoru prasījumi.

Apliecinot pilnīgu uzticēšanos notariāta sistēmai un zvērinātu notāru profesionalitātei, tomēr rodas situācijas, kad klienti vēlas tieši advokāta konsultāciju par savu tiesību un pienākumu loku konkrētu vai hipotētisku mantojuma lietu risināšanā. Jau ilgi praktizējot mantojuma tiesību jomā, birojs ir sekmējis klientu interešu nodrošināšanu, vēlāk konkrētus jautājumus risinot zvērinātu notāru vestās mantojuma lietās.

Mūsu pieeja mantojuma tiesību strīdu gadījumos

Situācijās, kad mantinieki nespēj vienoties par mantojuma sadali vai citiem no mantojuma tiesībām izrietošiem jautājumiem un jautājums ir risināms tiesā, zvērinātu advokātu birojs „Atlācis un Partneri” piedāvā klientu interešu pārstāvību tiesā, risinot strīdu civilprocesam raksturīgajā sacīkstes formā.

Mantojuma tiesību strīdu risināšana prasa biroja speciālistu iedziļināšanos gan mantojuma atstājēja dzimtas vēsturē, gan citos specifiskos aspektos, piemēram, mantinieku rīcībā uzreiz pēc mantojuma atklāšanās, un citos jautājumos.

Mūsu primārais mērķis ir panākt miermīlīgu strīda atrisinājumu

Mūsu advokāti vienmēr ir centušies sekmēt klientu tiesiskā stāvokļa uzlabošanos un strīda ārpustiesas atrisinājumu ar citiem mantiniekiem.

Mantojuma tiesību atzīšana un īpašuma tiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu
Mūsu pieredzes stāsts

Mantojuma tiesību atzīšana un īpašuma tiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu

Birojā vērsās klients, pret kuru tiesā celta prasība par mantojuma tiesību atzīšanu un īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu. Lieta tika skatīta trīs tiesu instancēs, un ar biroja sniegto juridisko palīdzību klients saglabāja īpašuma tiesības uz visu tēva atstāto mantojumu.