Lietu tiesības
100%

uzvaras

Lietu tiesības ir ļoti plaša civiltiesību joma

Lietu tiesības ir plaša civiltiesību joma, kurā zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti visbiežāk ir snieguši klientiem palīdzību īpašuma tiesību nostiprināšanā uz privatizācijas vai citā ceļā iegūtām ēkām, kā arī servitūtu nodibināšanā vai izbeigšanā.

Īpašuma tiesību reģistrēšana uz ēkām

Civillikums paredz zemes un būvju vienotības principu, tomēr bieži ir sastopamas situācijas, kad dažādu tiesisku vai praktisku šķēršļu dēļ (piemēram, trūkst pierādījumu par ēku īpašuma tiesību pāreju kolhoza privatizācijas laikā) zemes īpašniekam nav iespējams Zemesgrāmatā reģistrēt īpašuma tiesības uz ēkām. Šādos gadījumos risinājums ir prasības celšana tiesā, lūdzot atzīt īpašuma tiesības uz ēkām ar tiesas spriedumu.

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālistiem ir plaša pieredze iepriekš norādīto problēmu risināšanā, palīdzot zemes īpašniekiem sakārtot ēku īpašuma tiesību jautājumus un tādējādi sekmējot zemes un ēku vienotības principa praktisku ievērošanu.

Servitūtu nodibināšana un izbeigšana

Īpašuma vērtība un tā izmantošanas iespējas dažkārt ir tieši atkarīgas no iespējas brīvi piekļūt šim īpašumam un garantēt pieeju nepieciešamajām komunikācijām. Izplatītākās problēmas, ar ko nākas saskarties klientiem, kas ir vērsušies pēc mūsu speciālistu palīdzības, ir piekļuves problēma īpašumam vai uz īpašumu par labu citam īpašumam nostiprināts nepamatots apgrūtinājums.

Biroja advokāti ir sekmīgi risinājuši servitūtu nodibināšanas jautājumus, gan pusēm vienojoties ārpustiesas ceļā, gan risinot strīdus tiesā. Tāpat esam sekmīgi pārstāvējuši klientus jautājumos par vēsturiski nodibinātu servitūtu grozīšanu vai izbeigšanu, atbrīvojot klientus no apgrūtinājumiem, kas zemes reformas gaitā ir reģistrēti to īpašumiem.

Mēs specializējamies šādos lietu tiesību jautājumos un nozarēs

  • Īpašuma tiesību reģistrēšana uz ēkām
  • Servitūtu nodibināšana un izbeigšana
  • Kopīpašnieku strīdu risināšana
  • Apbūves tiesības reģistrēšana
  • Kopīpašuma nodibināšana un izbeigšana
  • Lietošanas kārtības nodibināšana un izbeigšana

Plaša pieredze un 100% uzvaras lietās par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām

Mūsu biroja advokāti visos gadījumos, kad uzņēmušies lietas vešanu, ir spējuši sekmēt klientam pozitīva tiesas sprieduma pieņemšanu.

Prasība par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu
Mūsu pieredzes stāsts

Prasība par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu

Ar tiesas spriedumu nodibināts braucamā ceļa servitūts līdz prasītājam piederošajam nekustamajam īpašumam pa blakus esošo nekustamo īpašumu zemēm, nosakot ceļa servitūta apmēru atbilstoši ceļa servitūta teritorijas projekta plānam, kas iesniegts, ceļot prasību.