Pakalpojumi

Vides tiesības ir tiesību nozare, kurai mūsu birojs velta lielāko daļu savas uzmanības. Šajā jomā mūsu biroja advokāti ir ieguvuši plašu pieredzi gan konsultējot klientus dažādos stratēģiskos un ikdienas jautājumos, gan pārstāvot klientu intereses normatīvo aktu izstrādes procesā Ministru kabinetā un Saeimā.

Mūsu biroja pārstāvis aktīvi iesaistās Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas, Latvijas tirdzniedzības un rūpniecības kameras, kā arī Latvijas darba devēju konfederācijas darbībā, tādā veidā nodrošinot savu klientu interešu pārstāvēšanu arī nevalstiskajās organizācijās.

Pamata speciālizācija ir vērsta uz klientu konsultēšanu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos jautājumos, taču biroja speciālisti ir kvalificēti sniegt palīdzību arī virknē citu ar vides tiesību jomu saistītos jautājumos.

Neapšaubāmi, ka vides tiesības ir cieši saistītas arī citām tiesību nozarēm, tādēļ aicinām pievērst uzmanību arī turpmāk norādītajām tiesību jomām, kurās piedāvājam sniegt savu palīdzību.

Publiskā iepirkuma jomā mūsu biroja advokāti ir ieguvuši lielu pieredzi gan veicot dažāda veida iepirkuma dokumentu izstrādi pasūtītājiem, gan arī pārstāvot pretnedentus strīdos ar pasūtītājiem, citiem pretendentiem vai Iepirkumu uzraudzības biroju.

Mūsu biroja pārstāvis ir iekļauts Iepirkumu uzraudzības biroja konsultatīvajā padomē un sadarbojas gan ar Iepirkumu uzraudzības biroju gan dažādu nozaru asociācijām normatīvā regulējuma uzlabošanā.

Konkurences tiesību jomā sniedzam konsultācijas saistībā ar sabiedrību iegādāšanās vai apvienošanās darījumu izvērtēšanu konkurences tiesību aspektā, kā arī saistībā ar negodīgas konkurences jautājumiem. Veicam klientu pārstāvību Konkurences padomē.

 Komerctiesību jomā piedāvājam plašu juridiskās palīdzības klāstu:

  • veicam sabiedrību dibināšanas dokumentu izstrādi;
  • konsultējam sabiedrību pārvaldes struktūru izveides un optimizācijas jautājumos;
  • veicam sabiedrību dalībnieku un akcionāru interešu pārstāvību;
  • konsultējam sabiedrību pārvaldes institūcijas to darbības tiesiskās reglamentācijas jautājumos;
  • sabiedrību padziļināta juridiskās izpētes veikšana un ziņojuma sagatavošana;
  • konsultāciju sniegšana sabiedrību iegādes, apvienošanās vai sadalīšanās procesos, juridisko dokumentu izstrāde šo procesu nodrošināšanai.

Mūsu birojā saņemsiet pilnu atbalstu fiziskās personas un juridiskās personas maksātnespējas procesa, kā arī juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesa sekmīgai realizācijai.

Mūsu biroja advokāti pārstāv kreditoru, parādnieku, dalībnieku, akcionāru, sabiedrību vadītāju un citu ieinteresēto personu intereses sabiedrību maksātnespējas un likvidācijas procesos gan tiesās, gan kreditoru sapulcēs.

Būvniecības procesa juridiskā nodrošinājuma jomā mūsu biroja advokāti ir veikuši gan būvnieku, gan arī pasūtītāju interešu pārstāvību. Veicam apbūvējamo zemes gabalu juridisko izpēti, iecerētās apbūves atbilstības izvērtēšanu pašvaldību izdotajiem apbūves noteikumiem, sagatavojam projektēšanas, būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvniecības līgumus, veicam klientu interešu pārstāvību pārrunās. Strīdus situācijās veicam klientu interešu pārstāvību gan ārpustiesas risinājumu meklējumos, gan arī tiesās.

Mūsu biroja advokāti finanšu tiesību jomā ir veikuši banku klientu interešu pārstāvību dažādu jautājumu risināšanā. Saviem klientiem piedāvājam konsultācijas saistībā ar līzinga, hipotekārās kreditēšanas, uzņēmumu saimnieciskās darbības, aktīvu iegādes kreditēšanas un parādu refinansēšanas jautājumiem.

Nodrošinām klientu interešu pārstāvību pārrunās ar kredītiestādēm gan saistībā ar dažādu kreditēšanas darījumu juridiskajiem aspektiem, gan arī saistībā ar aizdevumu piespiedu piedziņas jautājumu risināšanu.

Mūsu biroja advokāti veic klientu pārstāvību attiecībās ar apdrošinātājiem, kad nepieciešams izvērtēt apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas noteikumu projekta atbilstību klientu interesēm.

Mūsu biroja advokāti piedāvā plašas zināšanas un pieredzi, veicot klientu pārstāvību civilprocesos visās Latvijas Republikas tiesu instancēs un šķīrējtiesās. Mūsu pieredze tiesās izskatāmajās civillietās aptver visplašāko civiltiesību un komerctiesību jautājumu loku - īpašuma strīdus, parādu piedziņu, mantojuma tiesības u.c.

Sniedzam arī juridisko palīdzību pie tiesu spriedumu izpildes, sadarbojoties ar tiesu izpildītājiem. Sadarbībā ar mūsu kolēģiem citās valstīs palīdzam klientiem nodrošināt viņu interešu pārstāvību tiesu procesos ārvalstīs, kā arī realizējam Latvijas tiesu spriedumu izpildi ārvalstīs.

Mūsu biroja advokāti aktīvi nodarbojas ar klientu pārstāvību administratīvajā procesā gan valsts pārvaldes iestādēs, gan arī administratīvajās tiesās.

Administratīvā procesa jomā mēs piedāvājam plaša spektra juridisko palīdzību - sākot ar klientu problēmu izpēti un sava atzinuma sniegšanu par iespējamajiem risinājumiem, beidzot ar procesuālo dokumentu sagatavošanu un klientu pārstāvēšanu visa administratīvā procesa gaitā.

Civiltiesību jomā sniedzam klientiem padomus un piedāvājam risinājumus par visiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem juridiskajiem jautājumiem.

Mūsu darba pieredze šajā jomā aptver dažādās nozarēs strādājošo sabiedrību juridisko apkalpošanu – ražošanu, būvniecību, nekustamos īpašumus, tirdzniecību, investīcijas.

Veicam arī visu klientu darbības nodrošināšanai nepieciešamo līgumu sagatavošanu un klientu pārstāvību pārrunās.

Visiem mūsu biroja advokātiem ir vērā ņemama pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā visa veida darījumos ar nekustamo īpašumu – iegādi, pārdošanu, nomu, īri, apsaimniekošanu, hipotekāro kreditēšanu, būvniecību. Veicam īpašuma objektu juridisko izpēti, darījumu slēgšanai nepieciešamo līgumu un citu dokumentu izstrādi un rediģēšanu, darījumu reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Konsultējam klientus darba tiesību jautājumos, sastādām kolektīvos un darba līgumus, darba kārtības noteikumus, instrukcijas, rīkojumus, lēmumus, paskaidrojuma pieprasījumus, uzteikumus, u.c. Risinām darba strīdus gan ārpustiesas kārtībā, gan arī pārstāvam tiesā darba strīdu gadījumos.

Mūsu biroja advokātiem darbības laikā ir uzkrāta vērtīga daudzu gadu pieredze, sniedzot palīdzību dažādos mantojuma tiesību jautājumos:

  • situācijas izvērtēšana, ņemot vērā klientu pozīciju un pieejamo informāciju lietās par likumisko, līgumisko vai testamentāro mantošanu;
  • procesuālo dokumentu sastādīšana - prasības pieteikumi, pieteikumi, sūdzības par lēmumiem, apelācijas un kasācijas sūdzības, lūgumi par ekspertīžu nozīmēšanu ar jautājumu noformulēšanu ekspertiem u.c.;
  • pārstāvība tiesās.